Spis treści:

Regulamin korzystania z atrakcji

Przed rozpoczęciem jazdy uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnie zastosować się do wszystkich jego postanowień, jak również do wskazówek i nakazów Instruktora przez cały czas realizacji. Niezastosowanie się do postanowień poniższego Regulaminu może skutkować bezapelacyjną odmową realizacji usługi.

 1. Jazda pojazdem polega na prowadzeniu pojazdu przez pełen czas realizacji usługi i (lub) uczestnictwo w formie pasażera.
 2. Podczas całego czasu realizacji usługi nad jej przebiegiem czuwa doświadczony, wykwalifikowany Instruktor. Kategorycznie zabronione jest samowolne prowadzenie pojazdu bez jego obecności i wcześniejszej zgody.
 3. Do prowadzenia pojazdu nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji uznawanych powszechnie za niedozwolone i wpływające na sprawność psychomotoryczną.
 4. Pojazd możliwy do poprowadzenia przeznaczony jest dla pełnoletnich kierowców, legitymujących się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych – prawo jazdy kategorii B lub wyższej. (Nie dotyczy Mini Monster Trucka, którego prowadzić mogą uczestnicy od 6. roku życia).
 5. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia pojazdu przez pełnoletnie osoby nieposiadające prawa jazdy, jednak warunkiem decydującym o ww. dopuszczeniu jest wyłącznie subiektywna ocena Instruktora podczas pierwszych minut jazdy. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do prowadzenia pojazdu rozstrzyga Instruktor, a jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 6. Realizacja jazdy w przypadku osób niepełnoletnich polega na uczestnictwie w przeżyciu jako pasażer pojazdu. (Nie dotyczy Mini Monster Trucka, którego prowadzić mogą uczestnicy od 6. roku życia).
 7. Przejażdżki odbywają się na specjalnie stworzonym, przystosowanym do tego wcześniej torze terenowym, który jest wyłączną własnością Organizatora atrakcji.
 8. Prowadzenie Pojazdów różni się w zasadniczy sposób od kierowania innymi czterokołowymi pojazdami mechanicznymi. Nieprzestrzeganie Regulaminu i poleceń Instruktora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe, którymi obciążony zostanie Uczestnik atrakcji.
 9. Instruktor zastrzega sobie prawo niedopuszczenia klienta do jazdy bez podania przyczyny. W przypadku niedostosowania się do zaleceń Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla Uczestnika następstwa. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do jazdy rozstrzyga instruktor prowadzący, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 10. Wszelkie niedyspozycje, złe samopoczucie czy obawy kierowca winien natychmiast zgłosić Instruktorowi, jazda może zostać przerwana i po ustaniu zagrożenia – kontynuowana. Jazda może być przerwana w dowolnym momencie realizacji na wniosek realizującego usługę lub Instruktora czuwającego nad przebiegiem przejazdu.

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Mistrzowie Imprez Marcin Rybarczyk z siedzibą w: Gassy 26A, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi i (lub) obsługi zapytania. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. czynności. Dane zostaną usunięte po okresie niezbędnym do wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka

Używamy “ciasteczek” na tej stronie. Plik cookie to część danych przechowywanych na twardym dysku użytkownika odwiedzającego witrynę, aby pomóc nam poprawić dostęp do naszej witryny i zidentyfikować powtarzających się odwiedzających naszą stronę. Na przykład, kiedy używamy pliku cookie do identyfikacji użytkownika, nie trzeba logować się do hasła więcej niż raz, oszczędzając czas podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i kierowanie na interesy naszych użytkowników w celu poprawy jakości naszej witryny. Używanie plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi w naszej witrynie.

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych mogą używać plików cookie w naszej witrynie (na przykład reklamodawcy). Nie mamy jednak dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie.

Linki

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności w takich witrynach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi tego, kiedy opuszczają naszą witrynę i czytają oświadczenia o prywatności każdej innej strony, która zbiera dane osobowe.

Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami informacji zebranych na tej stronie. Mamy tylko dostęp do informacji, które dobrowolnie przekazujesz nam przez e-mail lub inny bezpośredni kontakt od Ciebie. Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować tych informacji nikomu. Wykorzystamy Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i obsłużyć zamówienie. Nie będziemy udostępniać Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym spoza naszej organizacji.

Twój dostęp do informacji i kontrola nad nimi

Możesz zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów od nas w dowolnym momencie, wykonując następujące czynności poprzez kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego podanego na naszej stronie internetowej:

 • sprawdź, jakie dane o Tobie posiadamy, jeśli takie istnieją,
 • zmień / popraw dane, które posiadamy o Tobie,
 • pozwól nam usunąć wszelkie dane, które mamy o Tobie,
 • wyraź wszelkie obawy dotyczące korzystania z danych.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić twoje dane. Kiedy przesyłasz poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje dane są chronione zarówno w trybie online, jak i offline.

Gdziekolwiek zbieramy poufne informacje, informacje te są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Możesz to sprawdzić, szukając ikony kłódki na pasku adresu i “https” na początku adresu strony internetowej.

Podczas gdy używamy szyfrowania w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych przez Internet, chronimy również Twoje dane w trybie offline. Tylko pracownicy potrzebujący informacji do wykonania określonej pracy (na przykład fakturowanie lub obsługa klienta) mają dostęp do informacji umożliwiających osobistą identyfikację. Komputery / serwery, na których przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację osób, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami natychmiast za pomocą formularza kontaktowego lub numeru telefonu podanego w zakładce ‘Kontakt’.

Regulamin sprzedaży i świadczenia usług prezentowych

Data publikacji: 12.12.2016; data ostatniej aktualizacji: 12.06.2020

Sprzedaż voucherów w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu monstertruckpoland.pl prowadzi Marcin Rybarczyk, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „MISTRZOWIE IMPREZ Marcin Rybarczyk” z siedzibą we Gassach (05-520), Gassy 26A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 123-093-68-81.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@mistrzowieimprez.pl lub telefonicznie: 604 777 999.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonujący zakupu vouchera bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonujący zakupu vouchera za pośrednictwem Serwisu,
 3. Prezent – Jazda Monster Truckiem – o którym zawarte są informacje w Serwisie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem monstertruckpoland.pl/regulamin
 5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem monstertruckpoland.pl,
 6. Bramka Płatności – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez:
  1. Przelewy24.pl – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
  2. Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 7. Sprzedawca – Marcin Rybarczyk, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „MISTRZOWIE IMPREZ Marcin Rybarczyk” z siedzibą we Gassach (05-520), Gassy 26A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 123-093-68-81,
 8. Usługodawca – jw.,
 9. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie u Usługodawcy. Każdy Voucher zawiera unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Voucherów w formie elektronicznej.
 2. Regulamin określa zasady i warunki zakupu Vouchera, a także zasady i warunki wykorzystania Vouchera.
 3. Do dokonania zakupu Vouchera za pośrednictwem nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. posiadanie konta w banku z możliwością zlecenia przelewu lub płatności online (Bramka Płatności)
 4. Kupujący we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji zamówionego Prezentu) ponosi tylko i wyłącznie Kupujący.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu Vouchera Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. przejść pod adres monstertruckpoland.pl/vouchery,
  2. wybrać rodzaj Prezentu oraz wartość nominalną Vouchera,
  3. kliknąć w przycisk „Zamów Voucher”,
  4. wypełnić formularz zamówienia,
  5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Vouchera,
  6. wybrać metodę płatności i uiścić opłatę równowartą wartości wybranego Vouchera.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na stronę Serwisu.
 3. Z chwilą dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Vouchera (Voucherów).
 4. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej nie jest dostawą towaru, ani świadczeniem usługi, w związku z czym Kupujący nie otrzyma od Sprzedawcy faktury za zakup Vouchera, a jedynie – na życzenie – fakturę proforma. Faktura zostanie wystawiona przez Usługodawcę z chwilą wykorzystania Vouchera jako formy zapłaty za realizację Prezentu.

§ 4 Dostawa Vouchera

 1. Voucher (Vouchery) w formie elektronicznej zostanie dostarczony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, poprzez jego wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Voucher (Vouchery) można również pobrać z Serwisu po sfinalizowaniu płatności.
 3. Dostawa Vouchera (Voucherów) w formie elektronicznej jest nieodpłatna.

§ 5 Realizacja Vouchera

 1. W treści każdego Vouchera wskazane są:
  1. numer Vouchera,
  2. data ważności Vouchera,
  3. kontakt do Usługodawcy i miejsce realizacji Vouchera.
 2. Data ważności Vouchera wynosi rok i liczona jest od chwili zakupu Vouchera.
 3. Voucher może zostać zrealizowany przez czas odpowiadający jego dacie ważności.
 4. Aby zrealizować Voucher, należy skontaktować się – drogą telefoniczną lub mailową – z Usługodawcą i umówić termin wizyty na torze. Usługodawca udzieli informacji na temat dostępnych terminów i dokona rezerwacji w systemie rezerwacyjnym. Zmiany terminu realizacji można dokonać najpóźniej na 5 dni przed umówionym terminem. W przypadku niestawienia się w umówionym terminie lub odwołaniu rezerwacji na krócej niż 5 dni przed – voucher zostaje rozliczony (możliwość realizacji przepada).
 5. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w sposób opisany powyżej. W szczególności, nie jest możliwa wymiana Vouchera na gotówkę.
 6. Voucher nie może zostać zrealizowany po upływie jego daty ważności.

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę lub Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca lub Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7 Reklamacje

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i Usługodawcy, tj. info@mistrzowieimprez.pl
 4. Sprzedawca lub Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy lub Usługodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca i Usługodawca wyrażają zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą lub Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowejhttp://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Sprzedawca i Usługodawca zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.